top

Epaimahai gaztea / Jurado joven

Zein dira Epaimahai Gazteko kide izateko baldintzak?
• 14 eta 30 urte bitartean izatea
• Proiekzioetara joateko konpromisoa hartzea
• Izena emateko formularioa betetzea
• Parte hartzeko arauak onartzea

Zer egin behar du Epaimahai Gazteko kide batek?
Epaimahai Gazteko kide izatea borondatezkoa da eta saria jasotzeko aukeratuak izan diren film laburrak ikusteko eta bozkatzeko konpromisoa dakar.

Izen-emateko epea eta modua
Izen-emateko azken eguna: irailaren 17tik urriaren 27ra
Hemen aurkitu daitekeen formularioaren bidez egingo da.

Epaimahaiaren osaketa.
Gutxienez 10 eta gehienez 20 kidek osatuko dute Epaimahai Gaztea eta genero parekidetasuna eta gazteen adina orekatua izatea bilatuko da

Betebeharrak:
1.- Jaialdia hasi baino lehenago, hautatutako epaimahaikideek nahitaezko bilera batera joan beharko dute, bertan azalduko dira egin beharrekoak eta akreditazioak banatuko dira.
2.- Emanaldien ordutegiak zorrotz bete beharko dituzte, eta ezingo dute saioa hasi ondoren sartu emanaldietara.
3.- Filmei 0tik 10era arteko puntuazioa emango zaie, puntuazio txikiena 0 izanik eta handiena 10.

Gonbidapenak eta parte-hartze ziurtagiria.
Jaialdian parte hartutako Epaimahai Gazteko kideek akreditazioa eta Jaialdiko KITa jasoko dute. Gainera, Errenteriako OzZinema Zinekluberako sarrerak ere jasoko dituzte.
Halaber, Epaimahai Gazteko kideek parte-hartze ziurtagiria jasoko dute.

Araudi honen interpretazioak sorraraz dezakeen edozer zalantza jaialdiaren Zuzendaritzak ebatziko du.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte del Jurado joven?
• Tener entre 14 y 30 años.
• Cumplir con el compromiso de acudir a las proyecciones
• Cumplimentar el formulario de inscripción.
• Aceptar las normas de participación.

¿En qué consiste formar parte del Jurado de la Juventud?
La integración en el Jurado Joven es voluntaria y supone el compromiso de asistir y votar a la proyección de los cortos.

Plazo y modo de inscripción
Ultimo día de inscripción: del 17 de septiembre al 27 de octubre
Se realizará cumplimentando el formulario que se encuentra aquí

Composición del jurado
El jurado joven estará compuesto por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, se buscará un equilibrio en cuanto al género y edad de los y las jóvenes

Obligaciones:
1.- Antes del inicio del festival los y las jóvenes deberán de acudir a una reunión donde se darán las explicaciones pertinentes y se repartirán las acreditaciones.
2.- Los horarios de proyección se deben cumplir estrictamente, no permitiéndose la entrada una vez comenzada la sesión.
3.- Los cortos se votarán del 0 al 10 siendo 0 la puntuación mínima y 10 la máxima.

Invitaciones y certificado de participación
Los y las participantes del jurado joven recibirán la acreditación y KIT del Festival.
También se entregarán entradas para el cineclub OzZinema Zineklubade Errenteria.

Asimismo, el Festival remitirá un certificado de participación a los y las miembros del Jurado Joven

Izena eman/ Inscríbete