top

Oinarriak / Bases 2020

1. XXV. ERRENTERIA FILM LABURREN JAIALDIA deitu du Errenteriako Udalak, herritarren artean eta eskualdean ikus-entzunezko arteak sustatu eta garatzeko helburuarekin.

2. Deialdian parte hartzeko aukera izango dute 16 urtetik gorako egile guztiek. Obraren egiletzat joko da obraren zuzendaria.

3. Obrak originalak izango dira eta 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera eginak.

4. Gaia eta generoa libreak izango da (fikzioa, animazioa, dokumentala, …)

5. Hizkuntza: laburmetraiak edozein hizkuntzatan aurkezteko aukera dago. Euskara edo gaztelania ez den bestelako hizkuntza batean aurkeztutako lanak azpititulatuak izango dira aipatutako bi hizkuntza horietako batean

6. Iraupena: lehiatuko diren film laburren iraupena ez da 15 minututik gorakoa izango.

7. Lehiaketatik kanpo geratuko dira eduki, hizkera, irudi edo mezua direla-eta sexu-arrazoi diskriminatzaile izan daitezkeenak, iraingarriak izan, sentsibilitatea mindu edo hirugarrengoen eskubideak urratzen dituztenak

8. Lanak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1etik 2020ko abuztuaren 2ra, 23:59an, izango da.

9. Lanak honako plataforman aurkeztuko dira: FESTHOME

10. Lehiaketa fasera pasako diren lanak Errenteria Film Laburren Jaialdiko hautaketa batzordeak aukeratuko ditu .
Lehiaketa fasera gutxienez 30 eta gehienez 35 lan pasako dira, aukeratutako lanen iraupena eta kalitateak erabakiko du azken kopurua. Aurretiko hautaketa partaide guztiei jakinaraziko zaie email bidez.

11. Epaimahaia honako hauek osatuko dute (bozkatu dezaketen 5 epaimahaikide):

• Presidentea: Kulturako zinegotzi Delegatua edo eskuordetzen duen pertsona.
• Epaimahaikideak: Hiru espezialista ikus-entzunezko arteetan eta Kultura Departamentuko teknikari bat.
• Idazkaria: Kultura Departamentuko funtzionario bat, bozarekin, baina botorik gabe.
Jaialdiaren https://film.errenteria.eus/ web-orrian argitaratuko dira epaimahaikideen izenak, beti ere, jaialdia gauzatu aurretik.

12. Epaimahaiak honako sariak emango ditu:

Ion Arretxe Sari nagusia:

1.200€, diploma eta trofeoa.

Aipamen berezia:

800€, diploma eta trofeoa.

Euskaraz egindako film labur onenari saria:

800€, diploma eta trofeoa.

Publikoaren saria:

300€ diploma eta trofeoa.

Film laburren proiekzio egunetan, saio bakoitzaren amaieran, publikoak gehien gustatu zaiona bozkatzeko aukera izango du. Proiekzio guztiak amaitu ondoren boto gehien lortzen duen laburra izango da publikoaren sariaren irabazlea (Oharra: egun bakoitzeko boto zenbaketa egun horretako ikusle kopuruarekiko portzentuala izango da)

13. 12. puntuan zehaztutako epaimahaiaz gain, gazteek osatutako epaimahaia ere izango da. Epaimahai honek Epaimahai gaztearen saria emango du eta 300€koa izango da eta bakarra.

Epaimahai hori gutxienez 4 eta gehienez 9 gazteek osatuko dute, 14 eta 30 urte bitartekoak. Horiek egunero joango dira proiekzioetara eta lan bakoitza puntuatuko dute. Puntuazio altuena lortzen duen film laburrak irabaziko du epaimahai gaztearen saria.

14. Aurkeztutako lanek behar adineko kalitaterik ez balute, epai-mahaiak saria ez banatzeko ahalmena izango du.

15. Jasotako diru-sariari, legez dagokion zerga atxikipena aplikatuko zaio

16. XXV. Errenteria Film Laburren Jaialdia 2020ko azaroaren 26tik 29ra ospatuko da. 26tik 28ra, lehiaketarako hautatuko lanak proiektatuko dira, azaroaren 28an jakinaraziko da epai-mahaiaren erabakia eta azaroaren 29an sari banaketa ekitaldia egingo da.

17. Sariak jasotzeko ezinbestekoa izango da sariak emateko ekitaldian aurkeztea, norbera joanda edo eskuordetzea egiaztatuta.

18. Udalak saritutako film laburren kopia batekin geratzeko eskubidea du, artxiboan gordetzeko, film laburren publizitatea edo sustapena egiteko, eta proiekzio eta erakusketak egiteko. Erabilera horiek ez dute inoiz izaera komertzialik izango eta egileei aldez aurretik jakinaraziko zaie.

19. Parte-hartzaileek baimena ematen diote Jaialdiaren antolaketari film laburraren zatitxo bat edozein komunikabideetan erabiltzeko, beti ere jaialdia sustatzeko helburuarekin bada. Era berean, antolakuntzak, laburren eta zuzendarien argazkiak erabiltzeko aukera izango du, bai prentsan eta baita beste komunikabideetan ere, baita jaialdiko katalogoa osatzean ere.

20. Epaimahaiak hautatutako film laburrak Jaialdiaren barne antolatuko diren publikoari irekitako saioetan proiektatuko dira.

21. Proiekzioetarako aukeratutako filmeak kalitate nahikoa duen formaturen batean bidali beharko dute lanaren kopia. Bidaltze horrek gasturen bat suposatzen badu, parte-hartzaileak ordainduko du.

22. Lehiaketan parte-hartzeak berekin dakar oinarri hauek erabat onartzea. Era berean, Errenteriako Udalak bidezko neurriak hartuko ditu oinarrietan ezarritakoa bete eta aplikatzeko.

1. El Ayuntamiento de Errenteria convoca el XXV FESTIVAL DE CORTOS ERRENTERIA, a fin de promocionar y desarrollar las artes audiovisuales entre los vecinos y vecinas del municipio y en la comarca.

2. Podrán participar en el mismo todas las autoras y autores mayores de 16 años. Se considera autora o autor al director/a de la obra.

3. Los trabajos deberán ser originales y realizados después del 1 de enero del 2019

4. El tema y género serán libres (ficción, animación, documental, … )

5. Idioma: los cortos podrán presentarse en cualquier idioma. Los trabajos presentados en un idioma distinto a euskera o castellano, deberán estar subtitulados a cualquiera de los dos idiomas mencionados.

6. La duración máxima de los cortos a concurso no excederá de 15 minutos.

7. Quedarán fuera de concurso las propuestas que por su contenido, lenguaje, imagen o mensaje pudieran ser discriminatorias por razón de sexo, resultar ofensivas, herir la sensibilidad o violar los derechos de terceras personas

8. El plazo de presentación de trabajos será del 1 de junio de 2020 hasta el 2 de agosto del 2020, a las 23:59

9. Los trabajos se presentarán en la siguiente plataforma: FESTHOME

10. Los trabajos que pasarán a la fase de concurso serán seleccionados por un comité de selección del Festival de Cortos de Errenteria.
A la fase de concurso pasarán un mínimo de 30 trabajos y un máximo de 35, la duración y calidad de los trabajos decidirá la cantidad final. La preselección se notificará a todos/as los /las participantes mediante mail.

11. Composición del jurado (5 miembros con voto):

• Presidencia: El Concejal Delegado de Cultura o persona en quien delegue.
• Vocalías: Tres especialistas en artes audiovisuales y un/a técnico del Departamento de Cultura.
• Secretaría: Un/a funcionario/a del Departamento de Cultura, con voz pero sin voto.
El nombre de los miembros del jurado se publicará en la web https://film.errenteria.eus/ del festival, siempre con anterioridad a su realización.

12. El jurado concederá los siguientes premios:

Gran Premio Ion Arretxe:

1.200€, diploma y trofeo.

Mención especial:

800€, diploma y trofeo.

Premio al mejor corto realizado en Euskera:

800€, diploma y trofeo.

Premio del público:

300 € diploma y trofeo.

Los días de proyección de los cortos, al finalizar cada sesión, el público tendrá opción de votar el que más le haya gustado. El corto que obtenga el mayor número de votos en la totalidad de las proyecciones será el ganador/a del premio del público (Nota: el número de votos diario de los cortos será porcentual al número de espectadores/as de ese día)

13. Además del jurado señalado en el punto 12, habrá un jurado compuesto por jóvenes. Este jurado entregará un único premio denominado Premio del jurado joven por un importe de 300€.

Este jurado estará compuesto por un mínimo de 4 y un máximo de 9 jóvenes entre 14 y 30 años. Estos acudirán a todas las proyecciones puntuando cada trabajo. El corto que más votos haya obtenido será el ganador del premio del jurado joven.

14. Si los trabajos presentados no reúnen la calidad suficiente, el jurado tendrá la potestad de dejar desiertos los premio.

15. El importe de los premios está sujeto a la retención fiscal establecida legalmente

16. El XXV. Errenteria Film Laburren Jaialdia se celebrará del 26 al 29 de noviembre del 2020. Del 26 al 28 se proyectarán los trabajos seleccionados a concurso, el 28 de noviembre se conocerá la decisión del jurado y el domingo 29, se celebrará la entrega de premios.

17. Para recibir los premios, es imprescindible presentarse, ya sea en persona o por delegación acreditada, en la ceremonia de entrega.

18. El Ayuntamiento se reserva el derecho a quedarse con una copia de los cortometrajes premiados, con la finalidad de destinarlas a archivo, promoción y publicidad, o proyecciones y muestras de cortometrajes. Esta reserva nunca será de carácter comercial y se le notificará al autor o autora con antelación.

19. Los participantes autorizan a la organización del Festival el uso de extractos de los cortometrajes para su difusión en cualquier medio de comunicación con el fin de promover el festival. Asimismo, la organización podrá utilizar fotografías de las películas y de los directores, en prensa y otros medios de comunicación, así como para la elaboración del catálogo del festival.

20. Los trabajos seleccionados por el Jurado serán proyectados en las sesiones abiertas al público organizadas dentro del Festival

21. Los cortos seleccionados deberán enviar copia de proyección en algún formato de calidad suficiente. En caso de que ello suponga algún gasto, correrá a cargo del participante.

22. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases. A su vez, el Ayuntamiento de Errenteria adoptará las medidas necesarias para desarrollar y aplicar lo establecido en las mismas.